[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Laboratorium metodyki programowania

Ćwiczenie 4: Przetwarzanie danych numerycznych

Scenariusz

 1. Student loguje się do systemu LOP (Laboratorium Otwartego Programowania).
 2. Student przechodzi do katalogu roboczego dla zajęć LMP.
 3. Student pobiera z repozytorium kod programów.
 4. Po wyjaśnieniach prowadzącego student przystępuje do kompilacji i uruchomienia programów. Porównuje wynik działania z kodem źródłowym.
 5. Student modyfikuje programy według wskazówek prowadzącego (patrz opis szczegółowy). Powtarza próbę kompilacji i uruchomienia.
 6. Ćwiczenie zaliczeniowe: student rozszerza funkcjonalność programu według zamówienia prowadzącego.

Opis szczegółowy

W trakcie zajęć nauczymy się podstaw implementacji w języku C prostych metod i algorytmów numerycznych. Napiszemy trzy programy, które będą operować na danych liczbowych.

Rozpoczęcie pracy

Zajęcia będą prowadzone na komputerze stud.iem.pw.edu.pl. W celu rozpoczęcia pracy należy zalogować się na tym komputerze za pomocą usługi ssh. Można w tym celu wykorzystać albo dostępny w każdym praktycznie systemie Unix/Linux program ssh albo klienta SSH dla systemu Windows - PuTTY. Na maszynach studenckich w IETiSIP PW można podnieść różne dystrybucje Uniksa/Linuksa lub system Windows, ale w każdej z nich jest zainstalowane oprogramowanie ssh.

Do logowania na maszynie stud.iem.pw.edu.pl należy użyć takiego samego loginu i hasła jakie wykorzystywane sa do dostępu do usług wydziałowych (poczta, e-dziekanat, itd.).

Po zalogowaniu się należy przejść do utworzonego na pierwszych zajęciach katalogu lmp:

 cd lmp

Kod do zajęć

lmp4.tgz

Praca nad kodem

Pierwszy program

Pierwszy program będzie składał się z trzech plików. Pierwszy z nich (bibl.c) to prościutka biblioteka zawierająca kilka funkcji operujących na wektorach:

  1 #include "bibl.h"       
  2 
  3 #include <math.h>        /* dzieki temu kompilator sprawdzi, czy
  4                 * dobrze uzywamy funkcji sqrt */   
  5 
  6 /* Definicje funkcji */
  7 
  8 /*
  9 * read: czyta z pliku p wektor double v[], nie dluzszy niz max_l_e elementow
 10 * w v musi byc miejsce na co najmniej n elementow zwraca liczbe       
 11 * przeczytanych elemento w razie sukcesu, -1 w razie bledu         
 12 *                                      
 13 * Format wektora w pliku - np.: 5 [ 0.1 1.2 2.3 3.4 4.5 ]         
 14 */                                     
 15 int                                     
 16 read(FILE * p, double v[], int max_l_e)                   
 17 {                                      
 18     int       n, i;  /* zmienne robocze */            
 19 
 20     if (fscanf(p, "%i", &n) != 1 || n <= 0 || n > max_l_e) {    /* probujemy przeczytac
 21                                     * liczbe elementow */
 22         /*
 23         * nie udalo sie (fscanf zwrocila wartosc inna niz 1 lub
 24         * wczytana wartosc jest niedodatnia albo zbyt duza )
 25         */
 26         return -1;
 27     }
 28     while ((i = fgetc(p)) == ' ')  /* pomijamy spacje po liczbie
 29                     * elementow */
 30         ;
 31 
 32     /* mamy znak rozny od spacji - powinien to byc znak '[' */
 33     if (i != '[')
 34         return -1;   /* nie jest - bledny format pliku */
 35 
 36     /* teraz czytamy n liczb */
 37     for (i = 0; i < n; i++)
 38         if (fscanf(p, "%f", &(v[i])) != 1)   /* fscanf powinno zawsze
 39                             * zwracac 1 - jesli
 40                             * zwroci cos innego */
 41             return -1;   /* to znaczy, ze format pliku jest
 42                     * zly */
 43 
 44     /* mamy liczby, teraz szukamy zamykajacego nawiasu: */
 45     while ((i = fgetc(p)) == ' ')  /* pomijamy spacje */
 46         ;
 47 
 48     /* mamy znak rozny od spacji - powinien to byc znak ']' */
 49     if (i != ']')
 50         return -1;   /* nie jest - bledny format pliku */
 51 
 52     /*
 53     * jesli doszlismy juz tu, to wszystko jest ok, mamy w wektorze n
 54     * liczb
 55     */
 56     return n;
 57 }
 58 
 59 /*
 60 * L2: oblicza norme L2 (pierwiastek z sumy kwadratow) wektora double v[] o
 61 * dlugosci n
 62 */
 63 double
 64 L2(double v[], int n)
 65 {
 66     int       i;
 67     int       l2 = 0; /* wazne jest, aby nadac l2 wartosc
 68                 * poczatkowa */
 69     for (i = 0; i < n; i++)
 70         l2 += v[i] * v[i];
 71     return sqrt(l2);
 72 }
 73 
 74 /*
 75 * dot_product: oblicza iloczyn skalarny wektorow double v[] i u[] v i u maja
 76 * dlugosc n
 77 */
 78 double
 79 dot_product(double v[], double u[], int n)
 80 {
 81     int       i;
 82     double      dp = 0; /* wazne jest, aby nadac dp wartosc
 83                 * poczatkowa */
 84     for (i = 0; i < n; i++)
 85         dp += v[i] * u[i];
 86     return dp;
 87 } 

Pierwsza linia pliku bibl.c poleca kompilatorowi włączyć (wczytać) plik bibl.h:

  1 #ifndef _BIBL_H_        /* zabezpieczenie przed wielokrotnym
  2                 * wlaczeniem tego pliku */
  3 #define _BIBL_H_
  4 
  5 #include <stdio.h>
  6 
  7 /* Prototypy funkcji */
  8 
  9 /*
 10 * read: czyta z pliku p wektor double v[], nie dluzszy niz max_l_e elementow
 11 * w v musi byc miejsce na co najmniej n elementow zwraca liczbe
 12 * przeczytanych elemento w razie sukcesu, -1 w razie bledu format wektora to
 13 * <liczba_elementow> [ <element> ... ] np. 3 [ 1.2 4.5, 7.8]
 14 */
 15 int       read(FILE * p, double v[], int max_l_e);
 16 
 17 /*
 18 * L2: oblicza norme L2 (pierwiastek z sumy kwadratow) wektora double v[] o
 19 * dlugosci n
 20 */
 21 double      L2(double v[], int n);
 22 
 23 /*
 24 * dot_product: oblicza iloczyn skalarny wektorow double v[] i u[] v i u maja
 25 * dlugosc n
 26 */
 27 double      dot_product(double v[], double u[], int n);
 28 
 29 #endif
 30 

Plik bibl.h zawiera prototypy funkcji zdefiniowanych w bibl.c Włączenie bibl.h do bibl.c pozwala kompilatorowi sprawdzić, czy deklaracje w bibl.h zgadzają się z definicjami funkcji w bibl.c (chodzi o liczbę i typy argumentół oraz o typ zwracany przez funkcję). Dzięki istnieniu pliku bibl.h możemy napisać w osobnym pliku (i osobno skompilować) funkcję main, która będzie wykorzystywać funkcje zdefiniowane w bibl.c. Oto plik main.c:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 #include "bibl.h"        /* dzieki temu kompilator moze sprawdzic, czy
  5                 * dobrze wywolujemy funkcje z naszej
  6                 * biblioteki */
  7 
  8 int
  9 main(int argc, char *argv[])
 10 {
 11     double      w_1[10];
 12     double      w_2[10];
 13     int       n1;
 14     int       n2;
 15     int       i;
 16 
 17     FILE      *we = argc > 1 ? fopen(argv[1], "r") : stdin;  /* jesli argc > 1 to
 18                                     * program zostal
 19                                     * wywolany z argumentem
 20                                     * - probujemy otworzyc
 21                                     * taki plik do czytania */
 22 
 23     if (we == NULL) {    /* stdin != NULL, a wiec to mozliwe tylko,
 24                 * gdy argv[1] zawiera cos, co nie jest nazwa
 25                 * istniejacego pliku */
 26         fprintf(stderr, "Plik wejsciowy %s nie istnieje!\n", argv[1]);
 27         exit(1);
 28     }
 29     n1 = read(we, w_1, 10);  /* czytamy z wejscia wektor i pakujemy go
 30                 * do w_1 */
 31 
 32     if (n1 > 0) {
 33         printf("Wczytano %i-elementowy wektor:\n( ", n1);
 34         for (i = 0; i < n1; i++)
 35             printf("%f ", w_1[i]);
 36         printf(")\n");
 37     } else {
 38         fprintf(stderr, "Wystapil blad przy wczytywaniu wektora: kod bledu=%i\n", n1);
 39         return 1;
 40     }
 41 
 42     printf("Norma L2 wczytanego wektora = %f\n", L2(w_1, n1));
 43 
 44     n2 = read(we, w_2, 10);  /* czytamy z wejscia wektor i pakujemy go
 45                 * do w_2 */
 46 
 47     if (n2 > 0) {
 48         printf("Wczytano %i-elementowy wektor:\n( ", n2);
 49         for (i = 0; i < n2; i++)
 50             printf("%f ", w_2[i]);
 51         printf(")\n");
 52     } else {
 53         fprintf(stderr, "Wystapil blad przy wczytywaniu wektora: kod bledu=%i\n", n2);
 54         return 1;
 55     }
 56 
 57     printf("Norma L2 wczytanego wektora = %f\n", L2(w_2, n2));
 58 
 59     if (n1 == n2 ) {
 60         printf("Iloczyn skalarny wczytanych wektorow = %f\n", dot_product(w_1, w_2, n1));
 61     } else {
 62         printf("Wczytane wektory maja rozna dlugosci i nie mozna ich pomnozyc przez siebie\n" );
 63     }
 64     return 0;
 65 }

Kompilacja programu (kompilujemy kazdy z plików osobno i następnie łączymy wyniki kompilacji w jeden program):

volt:~/lmp/lmp4/gr1> cc -c bibl.c
volt:~/lmp/lmp4/gr1> cc -c main.c
volt:~/lmp/lmp4/gr1> cc main.o bibl.o
volt:~/lmp/lmp4/gr1>

Przygotujemy teraz pierwszy plik z danymi (dane_1)"

2 [ 1.1 1.1 ]
2 [ 3.4 4.4 ]

i uruchomimy program:

volt:~/lmp/lmp4/gr1> ./a.out dane_1
Wczytano 2-elementowy wektor:
( 0.000000 0.000000 )
Norma L2 wczytanego wektora = 0.000000
Wczytano 2-elementowy wektor:
( 0.000000 0.000000 )
Norma L2 wczytanego wektora = 0.000000
Iloczyn skalarny wczytanych wektorow = 0.000000
volt:~/lmp/lmp4/gr1>

Widać, że program nie działa poprawnie - błędne jest już wczytywanie wektorów, bo choć poprawnie rozpoznawana jest ich długość, to już nie wartości elementów. Ten błąd jest wynikiem zastosowania niewłaściwego formatu wczytywania danych w wywołaniu funkcji scanf - do wczytywania liczb double należy używać formatu %lf, a więc linia nr 38 pliku bibl.c powinna wyglądać następująco:

  1 if (fscanf(p, "%lf", &(v[i])) != 1)   /* fscanf powinno zawsze

Różnica jest bardzo drobna, ale efekt dość łatwo zauważalny - po ponownej kompilacji (tym razem kompilujemy tylko bibl.c i wykorzystujemy poprzednio utworzony plik main.o):

volt:~/lmp/lmp4/gr1> cc -c bibl.c
volt:~/lmp/lmp4/gr1> cc main.o bibl.o

i uruchomieniu:

volt:~/lmp/lmp4/gr1> ./a.out dane_1
Wczytano 2-elementowy wektor:
( 1.100000 1.100000 )
Norma L2 wczytanego wektora = 1.414214
Wczytano 2-elementowy wektor:
( 3.400000 4.400000 )
Norma L2 wczytanego wektora = 5.477226
Iloczyn skalarny wczytanych wektorow = 8.580000
volt:~/lmp/lmp4/gr1

wszystko jest już w porządku.

Program na zaliczenie

Do wyboru przez prowadzącego: rozszerzenie mini-biblioteki o kolejne funkcje (normy wektorów, algebra wektorów, inne formaty we/wy).


To już prawie wszystko, ale nie wolno nam zapomnieć, że

materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44