[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Pobranie kodu z repozytorium

Programy potrzebne do pracy podczas zajęć można pobrać z wydziałowego serwera przy pomocy polecenia svn:

svn co https://src.iem.pw.edu.pl/repo-user/jstar/lmp6/

Po wykonaniu tego polecenia serwer zapyta dwukrotnie o hasło - należy podać swoje hasło do usług wydziałowych - a następnie pobierze do podkatalogu lmp2/gr1 teksty programów:

W celu dalszej pracy trzeba przejść do ww katalogu:

cd lmp6/gr1

2015-09-23 06:44