[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Laboratorium metodyki programowania

Ćwiczenie 7: Funkcja jako podstawowy element programu

Scenariusz

Ćwiczenie wykonywane w parach.

 1. Studenci logują się do systemu LOP (Laboratorium Otwartego Programowania).
 2. Studenci przechodzą do katalogu roboczego dla zajęć LMP.
 3. Studenci pobierają z repozytorium kod programów.
 4. Po wyjaśnieniach prowadzącego przystępują do analizy problemu i podziału zadań.
 5. Studenci programują według wskazówek prowadzącego (patrz opis szczegółowy).

Opis szczegółowy

W trakcie zajęć przyjrzymy się dokładnie funkcjom, które są podstawowymi cegiełkami do budowy programów w C. Otrzymacie Państwo bardzo źle napisany program i pracując w zespołach dwuosobowych będziecie zmuszeni do poprawy wewnętrznej struktury tego programu z zachowaniem (co najmniej) funkcjonalności. Nazywa się to refaktoryzacją kodu.

Rozpoczęcie pracy

Zajęcia będą prowadzone na komputerze stud.iem.pw.edu.pl. W celu rozpoczęcia pracy należy zalogować się na tym komputerze za pomocą usługi ssh. Można w tym celu wykorzystać albo dostępny w każdym praktycznie systemie Unix/Linux program ssh albo klienta SSH dla systemu Windows - PuTTY. Na maszynach studenckich w IETiSIP PW można podnieść różne dystrybucje Uniksa/Linuksa lub system Windows, ale w każdej z nich jest zainstalowane oprogramowanie ssh.

Do logowania na maszynie stud.iem.pw.edu.pl należy użyć takiego samego loginu i hasła jakie wykorzystywane sa do dostępu do usług wydziałowych (poczta, e-dziekanat, itd.).

Po zalogowaniu się należy przejść do utworzonego na pierwszych zajęciach katalogu lmp:

 cd lmp

Kod do zajęć

lmp7.tgz

Praca nad kodem

Program wyjściowy

Otrzymujecie program, który wykonuje coś w rodzaju skorowidza dla podanego pliku tekstowego i listy słów. Nazwę pliku podajemy jako pierwszy, a słowa - jako kolejne argumenty w linii poleceń. Program powinien wyszukać, w których liniach występują podane słowa i dla każdego ze słów wypisać listę linii, w których występuje.

Oto przykład uruchomienia programu dla tekstu wiersza Zbigniewa Herberta ,,Przesłanie pana Cogito" (plik dane.3 z ćwiczenia nr 6):

oer:~/tmp/lmp7/gr1> ./a.out ../../lmp6/gr1/dane.3 Cogito czuwaj cogito pocieszy szli Idź idź
słowo "Cogito" wystąpiło w liniach: 3
słowo "czuwaj" wystąpiło w liniach: 38
nie napotkano słowa "cogito"
słowo "pocieszy" wystąpiło w liniach: 36
słowo "szli" wystąpiło w liniach: 5 44
słowo "Idź" wystąpiło w liniach: 5 53
słowo "idź" wystąpiło w liniach: 8 38 49
oer:~/tmp/lmp7/gr1>

A oto tekst źródłowy programu:

  1 #include <stdio.h> // wiadomo po co
  2 #include <stdlib.h> 
  3 #include <string.h> // strstr
  4 
  5 #define BUFSIZE 8192  // zakładamy, że linie będą krótsze niż 8kB
  6 #define MAXLINII 1000 // zakładamy, że słowo będzie wystepować w nie więcej, niż 1000 liniach
  7 
  8 #define MAXSLOW 100   // skorowidz dla nie więcej, niż 100 słów
  9 
 10 char *slowa[MAXSLOW];  // słowa do wyszukiwania
 11 int ile_slow;
 12 
 13 int linie[MAXSLOW][MAXLINII]; // tu zapisujemy numery linii
 14                // linie[i][0] to licznik
 15                // linie[i][1] ... to nr-y linii, w których wystąpiło słowo
 16 
 17 int
 18 main( int argc, char **argv ) {
 19  int i,j;
 20  int ile_linii;
 21  char buf[BUFSIZE];
 22 
 23  FILE *in= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 24 
 25  for( i= 2; i < argc; i++ ) {
 26   slowa[ile_slow]= argv[i];
 27   linie[ile_slow][0]= 0;
 28   ile_slow++;
 29  }
 30 
 31  if( ile_slow == 0 ) {
 32   fprintf( stderr, "%s: błąd: proszę podać słowa do wyszukiwania\n", argv[0] );
 33   return EXIT_FAILURE;
 34  }
 35 
 36  if( in == NULL ) {
 37   fprintf( stderr, "%s: błąd: nie mogę czytać pliku %s\n", argv[0], argv[1] );
 38   return EXIT_FAILURE;
 39  }
 40 
 41  ile_linii= 0;
 42  while( fgets( buf, BUFSIZE, in ) != NULL ) {
 43   ile_linii++;
 44   for( i= 0; i < ile_slow; i++ )
 45    if( strstr( buf, slowa[i] ) != NULL ) {
 46     linie[i][0]++;
 47     linie[i][linie[i][0]]= ile_linii;
 48    }
 49  }
 50 
 51  for( i= 0; i < ile_slow; i++ ) {
 52   if( linie[i][0] > 0 ) {
 53    printf( "słowo \"%s\" wystąpiło w liniach:", slowa[i] );
 54    for( j= 1; j <= linie[i][0]; j++ )
 55     printf( " %d", linie[i][j] );
 56    printf( "\n" );
 57   } else {
 58    printf( "nie napotkano słowa \"%s\"\n", slowa[i] );
 59   }
 60  }
 61 
 62  return EXIT_SUCCESS;
 63 }

Przytoczony powyżej program "jakoś działa" i można oczywiście zapytać "po co go poprawiać?" Otóż proszę sobie wyobrazić, że dostaliby Państwo polecenie zmodyfikowania funkcjonalności tego programu tak aby na przykład:

Przy obecnej formie programu trudno sobie wyobrazić, aby mogło nad nim jednocześnie pracować więcej osób. Jeśli jednak podzielimy kod na kawałki, każdy kawałek zajmie się odpowiednio wydzielonym fragmentem zadania, a interfejsy komunikacji zostaną dobrze określone, to:

Rozpatrzmy poprawioną wersję funkcji main, w której przeniesiono gdzie indziej wypisywanie skorowidza:

  1 #include <stdio.h> // wiadomo po co
  2 #include <stdlib.h>    
  3 #include <string.h> // strstr    
  4 
  5 #define BUFSIZE 8192  // zakładamy, że linie będą krótsze niż 8kB
  6 #define MAXLINII 1000 // zakładamy, że słowo będzie wystepować w nie więcej, niż 1000 liniach
  7 
  8 #define MAXSLOW 100   // skorowidz dla nie więcej, niż 100 słów
  9 
 10 void wypisz_skorowidz( int ile_slow, char *slowa[], int linie[][MAXLINII] );
 11 
 12 int
 13 main( int argc, char **argv ) {
 14  int i;
 15  int ile_linii;
 16  char buf[BUFSIZE];
 17 
 18  FILE *in= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 19 
 20  char *slowa[MAXSLOW];  // słowa do wyszukiwania
 21  int ile_slow;
 22  int linie[MAXSLOW][MAXLINII]; // tu zapisujemy numery linii
 23                // linie[i][0] to licznik
 24                // linie[i][1] ... to nr-y linii, w których wystąpiło słowo
 25 
 26  for( i= 2; i < argc; i++ ) {
 27   slowa[ile_slow]= argv[i];
 28   linie[ile_slow][0]= 0;
 29   ile_slow++;
 30  }
 31 
 32  if( ile_slow == 0 ) {
 33   fprintf( stderr, "%s: błąd: proszę podać słowa do wyszukiwania\n", argv[0] );
 34   return EXIT_FAILURE;
 35  }
 36 
 37  if( in == NULL ) {
 38   fprintf( stderr, "%s: błąd: nie mogę czytać pliku %s\n", argv[0], argv[1] );
 39   return EXIT_FAILURE;
 40  }
 41 
 42  ile_linii= 0;
 43  while( fgets( buf, BUFSIZE, in ) != NULL ) {
 44   ile_linii++;
 45   for( i= 0; i < ile_slow; i++ )
 46    if( strstr( buf, slowa[i] ) != NULL ) {
 47     linie[i][0]++;
 48     linie[i][linie[i][0]]= ile_linii;
 49    }
 50  }
 51 
 52  wypisz_skorowidz( ile_slow, slowa, linie );
 53 
 54  return EXIT_SUCCESS;
 55 }
 56 
 57 void wypisz_skorowidz( int ile_slow, char *slowa[], int linie[][MAXLINII] ) {
 58  int i,j;
 59 
 60  for( i= 0; i < ile_slow; i++ ) {
 61   if( linie[i][0] > 0 ) {
 62    printf( "słowo \"%s\" wystąpiło w liniach:", slowa[i] );
 63    for( j= 1; j <= linie[i][0]; j++ )
 64     printf( " %d", linie[i][j] );
 65    printf( "\n" );
 66   } else {
 67    printf( "nie napotkano słowa \"%s\"\n", slowa[i] );
 68   }
 69  }
 70 }

To niewielka zmiana, ale funkcja main zyskała na czytelności, a funkcję wypisz_skorowidz będzie można łatwo przenieść do innego pliku, gdzie może zacząć ją poprawiać ktoś inny, niż osoba pracująca nad funkcją main. Kolejny ruch to wyodrębnienie funkcji inicjującej skorowidz.

  1 #include <stdio.h> // wiadomo po co
  2 #include <stdlib.h>    
  3 #include <string.h> // strstr    
  4 
  5 #define BUFSIZE 8192  // zakładamy, że linie będą krótsze niż 8kB
  6 #define MAXLINII 1000 // zakładamy, że słowo będzie wystepować w nie więcej, niż 1000 liniach
  7 
  8 #define MAXSLOW 100   // skorowidz dla nie więcej, niż 100 słów
  9 
 10 void zainicjuj_skorowidz( int argc, char **argv, int *ile_slow, char *slowa[], int linie[][MAXLINII] );
 11 
 12 void wypisz_skorowidz( int ile_slow, char *slowa[], int linie[][MAXLINII] );
 13 
 14 int
 15 main( int argc, char **argv ) {
 16  int i;
 17  int ile_linii;
 18  char buf[BUFSIZE];
 19 
 20  FILE *in= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 21 
 22  char *slowa[MAXSLOW];  // słowa do wyszukiwania
 23  int ile_slow;
 24  int linie[MAXSLOW][MAXLINII]; // tu zapisujemy numery linii
 25                // linie[i][0] to licznik
 26                // linie[i][1] ... to nr-y linii, w których wystąpiło słowo
 27 
 28  zainicjuj_skorowidz( argc, argv, &ile_slow, slowa, linie );
 29 
 30  if( ile_slow == 0 ) {
 31   fprintf( stderr, "%s: błąd: proszę podać słowa do wyszukiwania\n", argv[0] );
 32   return EXIT_FAILURE;
 33  }
 34 
 35  if( in == NULL ) {
 36   fprintf( stderr, "%s: błąd: nie mogę czytać pliku %s\n", argv[0], argv[1] );
 37   return EXIT_FAILURE;
 38  }
 39 
 40  ile_linii= 0;
 41  while( fgets( buf, BUFSIZE, in ) != NULL ) {
 42   ile_linii++;
 43   for( i= 0; i < ile_slow; i++ )
 44    if( strstr( buf, slowa[i] ) != NULL ) {
 45     linie[i][0]++;
 46     linie[i][linie[i][0]]= ile_linii;
 47    }
 48  }
 49 
 50  wypisz_skorowidz( ile_slow, slowa, linie );
 51 
 52  return EXIT_SUCCESS;
 53 }
 54 
 55 void zainicjuj_skorowidz( int argc, char **argv, int *ile_slow, char *slowa[], int linie[][MAXLINII] ) {
 56     int i;
 57     *ile_slow= 0;
 58  for( i= 2; i < argc; i++ ) {
 59   slowa[*ile_slow]= argv[i];
 60   linie[*ile_slow][0]= 0;
 61   ++ *ile_slow;
 62  }
 63 }
 64 
 65 void wypisz_skorowidz( int ile_slow, char *slowa[], int linie[][MAXLINII] ) {
 66  int i,j;
 67 
 68  for( i= 0; i < ile_slow; i++ ) {
 69   if( linie[i][0] > 0 ) {
 70    printf( "słowo \"%s\" wystąpiło w liniach:", slowa[i] );
 71    for( j= 1; j <= linie[i][0]; j++ )
 72     printf( " %d", linie[i][j] );
 73    printf( "\n" );
 74   } else {
 75    printf( "nie napotkano słowa \"%s\"\n", slowa[i] );
 76   }
 77  }
 78 }

Przy tej modyfikacji znaleźliśmy i poprawiliśmy ...może drobny... ale jednak błąd - otóż zmienna ile_slow była dotąd inicjowana tylko niejawnie (jako obiekt globalny) - przy przeniesieniu jej do wnętrza funkcji main (jak powinno być, aby nie umożliwiać niekontrolowanego przepływu informacji między funkcjami) stawała się zmienną automatyczną i przyjmowała losową wartość, co było błędem niełatwym do wykrycia nawet w tak prostym programie.

Zwróćmy uwagę, że zmiany kodu dokonujemy drobnymi krokami - mając działający program staramy się nie pisać go od nowa, ale stopniowo przekształcać w program lepszy, cały czas kontrolując jego poprawne działanie.

Następnym etapem będzie poprawienie interfejsu pomiędzy funkcjami. Chcemy połączyć wszystkie zmienne opisujące skorowidz w jedną strukturę. Przy okazji zmienimy też sposób przechowywania numerów linii, w których wystąpiły słowa. Statyczną tablicę zastąpimy przez listy liniowe. Likwidujemy w ten sposób ograniczenia na liczbę pozycji skorowidza i liczbę linii, w których może występować słowo.

  1 #include <stdio.h> // wiadomo po co                            
  2 #include <stdlib.h>                               
  3 #include <string.h> // strstr                                
  4 
  5 #define BUFSIZE 8192  // zakładamy, że linie będą krótsze niż 8kB
  6 
  7 typedef struct e {
  8     int nmbr; 
  9     struct e *next;
 10 } * list_t;      
 11 
 12 list_t dodaj_do_listy( list_t l, int n ) {
 13  // dopisuje nowy element na koniec listy l
 14  // nowy element przechowuje n (jego nmbr == n)
 15     if( l == NULL ) {            
 16         list_t nw= malloc( sizeof *nw );
 17         nw->nmbr= n;          
 18         nw->next= NULL;         
 19         return nw;           
 20     } else {                
 21         list_t tmp= l;         
 22         while( tmp->next != NULL )   
 23             tmp= tmp->next;     
 24         tmp->next= malloc( sizeof * (tmp->next) );
 25         tmp->next->nmbr= n;            
 26         tmp->next->next= NULL;          
 27         return l;                 
 28     }                         
 29 }                             
 30 
 31 typedef struct {
 32     int ile_slow;
 33     char **slowa; 
 34     int *licznik;  // w ilu liniach występują słowa
 35     list_t *linie; // listy zawierające nr linii zawierajacych
 36 } skorowidz_t;                           
 37 
 38 void zainicjuj_skorowidz( int argc, char **argv, skorowidz_t *s );
 39 
 40 void dodaj_pozycje_skorowidza( skorowidz_t *skorowidz, int i, int linia );
 41 
 42 void wypisz_skorowidz( skorowidz_t *s );
 43 
 44 int
 45 main( int argc, char **argv ) {
 46  int i;            
 47  int ile_linii;        
 48  char buf[BUFSIZE];      
 49 
 50  FILE *in= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 51 
 52     skorowidz_t skorowidz;
 53 
 54  zainicjuj_skorowidz( argc, argv, &skorowidz);
 55 
 56  if( skorowidz.ile_slow == 0 ) {
 57   fprintf( stderr, "%s: błąd: proszę podać słowa do wyszukiwania\n", argv[0] );
 58   return EXIT_FAILURE;
 59  }
 60 
 61  if( in == NULL ) {
 62   fprintf( stderr, "%s: błąd: nie mogę czytać pliku %s\n", argv[0], argv[1] );
 63   return EXIT_FAILURE;
 64  }
 65 
 66  ile_linii= 0;
 67  while( fgets( buf, BUFSIZE, in ) != NULL ) {
 68   ile_linii++;
 69   for( i= 0; i < skorowidz.ile_slow; i++ )
 70    if( strstr( buf, skorowidz.slowa[i] ) != NULL ) {
 71                 dodaj_pozycje_skorowidza( &skorowidz, i, ile_linii );
 72    }
 73  }
 74 
 75  wypisz_skorowidz( &skorowidz );
 76 
 77  return EXIT_SUCCESS;
 78 }
 79 
 80 void zainicjuj_skorowidz( int argc, char **argv, skorowidz_t * skorowidz ) {
 81     int i;
 82     skorowidz->ile_slow= argc-2;
 83     skorowidz->slowa = malloc( skorowidz->ile_slow * sizeof * skorowidz->slowa );
 84     skorowidz->licznik = malloc( skorowidz->ile_slow * sizeof * skorowidz->licznik );
 85     skorowidz->linie = malloc( skorowidz->ile_slow * sizeof * skorowidz->linie );
 86  for( i= 2; i < argc; i++ ) {
 87   skorowidz->slowa[i-2]= argv[i];
 88   skorowidz->licznik[i-2]= 0;
 89         skorowidz->linie[i-2]= NULL;
 90  }
 91 }
 92 
 93 void dodaj_pozycje_skorowidza( skorowidz_t *skorowidz, int i, int linia ) {
 94     skorowidz->licznik[i]++;
 95     skorowidz->linie[i]= dodaj_do_listy( skorowidz->linie[i], linia );
 96 }
 97 
 98 void wypisz_skorowidz( skorowidz_t *skorowidz ) {
 99  int i,j;
 100 
 101  for( i= 0; i < skorowidz->ile_slow; i++ ) {
 102   if( skorowidz->licznik[i] > 0 ) {
 103             list_t tmp= skorowidz->linie[i];
 104    printf( "słowo \"%s\" wystąpiło w liniach:", skorowidz->slowa[i] );
 105    while( tmp != NULL ) {
 106     printf( " %d", tmp->nmbr );
 107                 tmp= tmp->next;
 108             }
 109    printf( "\n" );
 110   } else {
 111    printf( "nie napotkano słowa \"%s\"\n", skorowidz->slowa[i] );
 112   }
 113  }
 114 }

Powyższy plik (indx3.c) jest znacznie dłuższy, niż pierwowzór i wydaje się bardziej skomplikowany, ale można go łatwo podzielić na trzy moduły: listę liniową, skorowidz i funkcję main. Podział jest równoważny wyodrębnieniu 4 plików (list.h, list.c, skorowidz.h, skorowidz.c). Funkcję main pozostawimy w pliku indx4.c. Cała wersja znajduje się w podkatalogu v4 repozytorium.

Aby nie przedłużać nadmiernie tego opisu obejrzyjmy tylko plik zawierający funkcję main:

  1 #include <stdio.h> // wiadomo po co
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <string.h> // strstr
  4 
  5 #include "list.h"
  6 #include "skorowidz.h"
  7 
  8 #define BUFSIZE 8192  // zakładamy, że linie będą krótsze niż 8kB
  9 
 10 int
 11 main( int argc, char **argv ) {
 12  int i;
 13  int nr_linii;
 14  char buf[BUFSIZE];
 15 
 16  FILE *in= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 17 
 18  skorowidz_t skorowidz;
 19 
 20  zainicjuj_skorowidz( argc, argv, &skorowidz);
 21 
 22  if( skorowidz.ile_slow == 0 ) {
 23   fprintf( stderr, "%s: błąd: proszę podać słowa do wyszukiwania\n", argv[0] );
 24   return EXIT_FAILURE;
 25  }
 26 
 27  if( in == NULL ) {
 28   fprintf( stderr, "%s: błąd: nie mogę czytać pliku %s\n", argv[0], argv[1] );
 29   return EXIT_FAILURE;
 30  }
 31 
 32  nr_linii= 0;
 33  while( fgets( buf, BUFSIZE, in ) != NULL ) {
 34   nr_linii++;
 35   for( i= 0; i < skorowidz.ile_slow; i++ )
 36    if( strstr( buf, skorowidz.slowa[i] ) != NULL ) {
 37     dodaj_pozycje_skorowidza( &skorowidz, i, nr_linii );
 38    }
 39  }
 40 
 41  wypisz_skorowidz( &skorowidz );
 42 
 43  return EXIT_SUCCESS;
 44 }

Funkcja main jest wyraźnie krótsza i bardziej czytelna. Nie ma w niej szczegółów implementacji skorowidza (te znajdują się w plikach skorowidz.*) i studiując ją łatwiej zrozumiemy, jaki jest cel programu. Pomagają w tym długie - czytelne nazwy zmiennych.

Program na zaliczenie

Należy zmodyfikować program index.c:

Modyfikacje powinny być podobne do tego, co pokazano powyżej, ale nie identyczne. Studenci powinni zaproponować inny sposób przechowywania skorowidza - w szczególności używać nie list liniowych, a wektorów o zmiennej długości do przechowywania numerów linii. Należy także poprawić wyszukiwanie słów w linii tak, aby odnajdywać słowa, a ignorować ich fragmenty.


To już prawie wszystko, ale nie wolno nam zapomnieć, że

materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44