[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


Laboratorium metodyki programowania

Ćwiczenie 8: Modularna budowa programu

Scenariusz

Ćwiczenie wykonywane w parach.

 1. Studenci logują się do systemu LOP (Laboratorium Otwartego Programowania).
 2. Studenci przechodzą do katalogu roboczego dla zajęć LMP.
 3. Studenci pobierają z repozytorium kod programów.
 4. Po wyjaśnieniach prowadzącego przystępują do analizy problemu i podziału zadań.
 5. Studenci programują według wskazówek prowadzącego (patrz opis szczegółowy).

Opis szczegółowy

W trakcie zajęć nauczymy się metod radzenia sobie ze złożonością większych programów oraz zapoznamy się z problemami występującymi przy współpracy nad tworzeniem programu.

Rozpoczęcie pracy

Zajęcia będą prowadzone na komputerze stud.iem.pw.edu.pl. W celu rozpoczęcia pracy należy zalogować się na tym komputerze za pomocą usługi ssh. Można w tym celu wykorzystać albo dostępny w każdym praktycznie systemie Unix/Linux program ssh albo klienta SSH dla systemu Windows - PuTTY. Na maszynach studenckich w IETiSIP PW można podnieść różne dystrybucje Uniksa/Linuksa lub system Windows, ale w każdej z nich jest zainstalowane oprogramowanie ssh.

Do logowania na maszynie stud.iem.pw.edu.pl należy użyć takiego samego loginu i hasła jakie wykorzystywane sa do dostępu do usług wydziałowych (poczta, e-dziekanat, itd.).

Po zalogowaniu się należy przejść do utworzonego na pierwszych zajęciach katalogu lmp:

 cd lmp

Kod so zajęć

lmp8.tgz

Zadanie

Proszę zaprojektować i wykonać program wypisujący drzewo wywołań funkcji na podstawie analizy programu w języku C.

Program ma być wywoływany z listą argumentów - nazw plików zawierających kod w jęz. C. Program ma czytać te pliki i na ich podstawie budować strukturę danych określającą z jakich funkcji składa się analizowany kod i jak te funkcje są powiązane wywołaniami. Na zakończenie program powinien wypisywać drzewo wywołań funkcji.

Na przykład wyobraźmy sobie kod zawarty w dwóch plikach o postaci:

Plik fa.c

  1 int fa( int x ) {
  2  return 2*x;
  3 }

Plik p.c

  1 int fa( int );
  2 int fb( int );
  3 
  4 int main( ) {
  5  int i= 5;
  6  printf( "funkcjaa(%i)=%i", i, fa(i) );
  7  printf( "funkcjab(%i)=%i", i, fb(i) );
  8  printf( "funkcjac(%i)=%i", i, fc(i) );
  9  printf( "jeszcze raz funkcjab(%i)=%i", i, fb(i) );
 10  return 0;
 11 }
 12 
 13 int fb( int x ) {
 14  x= fc(x);
 15  return 2*fa(x);
 16 }

Po przeczytaniu tych plików "nasz" program powinien wypisywać coś w rodzaju:

  Funkcja fa: 
   Prototyp:
    plik p.c od linia 1 do linia 1
   Definicja:
    plik fa.c od linia 1 do linia 3
   Użycie:
    plik p.c od linia 6 do linia 6
   Wywołuje:
    brak


  Funkcja fb:
   Prototyp:
    plik p.c od linia 2 do linia 2
   Definicja:
    plik p.c od linia 13 do linia 16
   Użycie:
    plik p.c od linia 7 do linia 7
    plik p.c od linia 9 do linia 9
   Wywołuje:
    fc
    fa

  Funkcja main:
   Prototyp:
    brak
   Definicja:
    plik p.c od linia 4 do linia 11
   Użycie:
    brak
   Wywołuje:
    printf (4 razy)
    fa
    fb (2 razy)
    fc 
 1. Program powinien umożliwiać:
  • przetwarzanie dowolnie wielu plików w jednym przebiegu
  • ignorowanie pewnych funkcji (zgodnie z lista domyślną, lub listą dostarczoną przez użytkownika)
  • wypisywanie numerów linii, gdzie rozpoczyna i kończy się funkcja oraz gdzie są wywoływane poszczególne funkcje
 2. Program powinien poprawnie reagować na niezbilansowanie nawiasów klamrowych w plikach źródłowych.
 3. Program powinien poprawnie obsługiwać komentarze

 4. Program ma być zbudowany modularnie. Podział na pliki źródłowe ma być odzwierciedleniem funkcjonalnej struktury programu. Przykładowa lista modułów:
  • analizator leksykalny - zamiana ciągu znaków, jakim jest plik, na ciąg symboli leksykalnych; pomija symbole nieistotne z p. widzenia zadania
  • analizator składni - wykrywanie prototypów, definicji, wywołań funkcji
  • kontener danych - przechowywania w pamięci drzewa wywołań
  • lista funkcji pomijanych - wykorzystywana przez analizator składni do określenia, czy zapisywać dane o funkcji, czy nie
  • formater wydruku - wypisuje zawartość kontenera w odpowiedniej formie
  • sterowanie - funkcja main: analizuje argv, inicjuje kontener, wywołuje analizator składni
 5. Opcje:
  • obsługiwanie zagnieżdżonych plików włączanych przez include
  • ignorowania makrodefinicji: Jeżeli w pliku źródłowym występuje np. makrodefinicja

  #define max(A,B) ((A)>(B)?(A):(B))

  int fx( double a ) {
   ....
   cos_tam= max( cos, cos_innego );
   ...
  }

Wskazówki

Najtrudniejszym i jednocześnie najciekawszym zadaniem jest stworzenie analizatora składni. Można zaproponować następującą jego postać:

  1 #include <stdio.h>       
  2 #include <stdlib.h> // exit - ale exit trzeba kiedyś usunąć i nie będzie to potrzebne
  3 #include "alex.h"    // analizator leksykalny                   
  4 #include "fun_stack.h" // stos funkcji                       
  5 
  6 #define MAXINDENTLENGHT 256   // maks długość identyfikatora
  7 
  8 void
  9 analizatorSkladni (char *inpname)
 10 {                // przetwarza plik inpname
 11 
 12  FILE *in = fopen (inpname, "r");
 13 
 14  int nbra = 0;  // bilans nawiasów klamrowych {}
 15  int npar = 0;  // bilans nawiasów zwykłych ()
 16 
 17  alex_init4file (in);     // ustaw analizator leksykalny, aby czytał in
 18 
 19  lexem_t lex;
 20 
 21  lex = alex_nextLexem ();   // pobierz następny leksem
 22  while (lex != EOFILE) {
 23   switch (lex) {
 24   case IDENT:{
 25     char *iname = alex_ident ();  // zapamiętaj identyfikator i patrz co dalej
 26     lexem_t nlex = alex_nextLexem ();
 27     if (nlex == OPEPAR) {  // nawias otwierający - to zapewne funkcja
 28      npar++;
 29      put_on_fun_stack (npar, iname);    // odłóż na stos funkcji
 30                         // stos f. jest niezbędny, aby poprawnie obsłużyć sytuacje typu
 31                         // f1( 5, f2( a ), f3( b ) )
 32     }
 33     else {         // nie nawias, czyli nie funkcja
 34      lex = nlex;
 35      continue;
 36     }
 37    }
 38    break;
 39   case OPEPAR:
 40    npar++;
 41    break;
 42   case CLOPAR:{       // zamykający nawias - to może być koniec prototypu, nagłówka albo wywołania
 43     if (top_of_funstack () == npar) {    // sprawdzamy, czy liczba nawiasów bilansuje się z wierzchołkiem stosu funkcji
 44                         // jeśli tak, to właśnie wczytany nawias jest domknięciem nawiasu otwartego
 45                         // za identyfikatorem znajdującym się na wierzchołku stosu
 46      lexem_t nlex = alex_nextLexem ();   // bierzemy nast leksem
 47      if (nlex == OPEBRA)  // nast. leksem to klamra a więc mamy do czynienia z def. funkcji
 48       store_add_def (get_from_fun_stack (), alex_getLN (), inpname);
 49      else if (nbra == 0)  // nast. leksem to nie { i jesteśmy poza blokami - to musi być prototyp
 50       store_add_proto (get_from_fun_stack (), alex_getLN (), inpname);
 51      else         // nast. leksem to nie { i jesteśmy wewnątrz bloku - to zapewne wywołanie
 52       store_add_call (get_from_fun_stack (), alex_getLN (), inpname);
 53     }
 54     npar--;
 55    }
 56    break;
 57   case OPEBRA:
 58    nbra++;
 59    break;
 60   case CLOBRA:
 61    nbra--;
 62    break;
 63   case ERROR:{
 64     fprintf (stderr, "\nBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!\n"
 65         "W pliku %s (linia %d) są błędy składni.\n"
 66         "Kończę!\n\n", inpname, alex_getNL ());
 67     exit (1);        // to nie jest najlepsze, ale jest proste ;-)
 68    }
 69    break;
 70   default:
 71    break;
 72   }
 73   lex = alex_nextLexem ();
 74  }
 75 }

Popatrzmy jeszcze na szkic analizatora leksykalnego:

  1 #ifndef _ALEX_H_IS_INCLUDED_
  2 #define _ALEX_H_IS_INCLUDED_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 // interesujące leksemy: błąd, inny symbol, koniec pliku, otwierająca klamra {,
  7 //            zamykająca klamra }, identyfikator, otwierający nawias,
  8 //            zamykający nawias
  9 typedef enum { ERROR, OTHER, EOFILE, OPEBRA, CLOBRA, IDENT, OPEPAR, CLOPAR } lexem_t;
 10 
 11 void  alex_init4file( FILE * ); // zacznij czytać nowy plik
 12 lexem_t alex_nextLexem( void );  // daj kolejny leksem w czytanym pliku
 13 char * alex_ident( void );    // daj ostatni identyfikator
 14 int   alex_getLN();       // daj aktualny nr linii
 15 
 16 #endif
 17 

  1 #include "alex.h"
  2 
  3 #include <ctype.h>
  4 
  5 static int ln= 0;
  6 static char ident[256];
  7 static FILE *ci= NULL;
  8 
  9 void  alex_init4file( FILE *in ) {
 10  ln= 0;
 11  ci= in;
 12 }
 13 
 14 lexem_t alex_nextLexem( void ) {
 15  int c;
 16  while( (c= fgetc(ci)) != EOF ) {
 17   if( isspace( c ) )
 18             continue;
 19         else if( c == '\n' )
 20             ln++;
 21   else if( c == '(' )
 22             return OPEPAR;
 23   else if( c == ')' )
 24    return CLOPAR;
 25   else if( c == '{' )
 26             return OPEBRA;
 27   else if( c == '}' )
 28             return CLOBRA;
 29   else if( isalpha( c ) ) {
 30    int i= 1;
 31    ident[0] = c;
 32    while( isalnum( c= fgetc(ci) ) )
 33                 ident[i++] = c;
 34             ident[i] = '\0';
 35    return isKeyword(ident) ? OTHER : IDENT;
 36         } else if( c == '"' ) {
 37    /* Uwaga: tu trzeba jeszcze poprawic obsluge nowej linii w trakcie napisu
 38     i \\ w napisie
 39    */
 40    int cp = c;
 41             while( (c= fgetc(ci)) != EOF && c != '"' && cp == '\\' ) {
 42                 cp = c;
 43    }
 44    return c==EOF ? EOFILE : OTHER;
 45   } else if( c == '/' ) {
 46    /* moze byc komentarz */
 47         } if( isdigit( c ) || c == '.' ) {
 48    /* liczba */
 49         } else {
 50    return OTHER;
 51         }
 52     }
 53  return EOFILE;
 54 }
 55 
 56 char * alex_ident( void ) {
 57  return ident;
 58 }
 59 
 60 int   alex_getLN() {
 61     return ln;
 62 }

Stos funkcji (który może być częścią analizatora leksykalnego) powinien posiadać następujący interfejs (który nie musi być osobnym plikiem, gdyż będzie wykorzystywany tylko wewnątrz parsera):

  1 #ifndef _FUN_STACK_H_IS_INCLUDED_
  2 #define _FUN_STACK_H_IS_INCLUDED_
  3 
  4 int top_of_funstack( void ); // zwraca par_level - "zagłębienie nawiasowe" przechowywane na szczycie
  5 void put_on_fun_stack( int par_level, char *funame ); // odkłada na stos parę (funame,par_level)
  6 char *get_from_fun_stack( void ); // usuwa z wierzchołka parę (funame,par_level), zwraca zdjętą funame
  7 
  8 #endif
  9 

Program na zaliczenie

Do wyboru przez prowadzącego: wykonanie działających wybranych modułów i programów testujących te moduły. Każdy student wykonuje inny moduł.


To już prawie wszystko, ale nie wolno nam zapomnieć, że

materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44