[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Regulamin Laboratorium Metodyki Programowania

  1. O ile prowadzący nie zarządzą inaczej (w indywidualnych przypadkach), siedem zadań jest wykonywanych indywidualnie, a trzy w zespołach dwu-oosobowych.

  1. Zajęcia 3-14 rozpoczynają się od kartkówki (krótkiego sprawdzianu polegającego na rozwiązaniu zadania z zakresu wykonywanego ćwiczenia), która jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów (łącznie 60 punktów).
  2. W ramach zajęć student/studenci wykonuje/wykonują zlecone przez prowadzących modyfikacje programu(ów). Praca ta jest oceniana w trakcie zajęć. Za pracę na zajęciach można otrzymać łącznie maksymalnie 60 punktów (10 ćwiczeń po 6 punktów).
  3. Punkty uzyskane w laboratorium przeliczane są na 30% punktów wymaganych do zaliczenia przedmiotu.

  1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności istnieje możliwość indywidualnego odrobienia zajęć. Dopuszczalna jest co najwyżej jedna nieusprawiedliwiona nieobecność - w przypadku większej liczby nieobecności laboratorium nie zostanie zaliczone i będzie to skutkować niezaliczeniem całego przedmiotu.


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44