[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium projektowania i wytwarzania systemów informatycznych opartych na graficznym interfejsie użytkownika


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Ćwiczenie Nr 8

Realizacja prostego systemu internetowego opartego na wzorcu MVC

Autor: dr inż. Robert Szmurło

1. Cel ćwiczenia

Zapoznanie się z wzorcem projektowym MVC (Model - Widok - Kontroler) na przykładzie refaktoringu prostej aplikacji. Student zdobywa doświadczenie i praktyczną wiedzę dotycząca dostosowania istniejącego projektu aplikacji internetowej w technologii Microsoft .NET do wzorca MVC.

2. Zakres badań

Koncepcja wzorca MVC

Wzorzec umożliwia separację logiki programu (modelu) od tego, w jaki sposób użytkownik wprowadza zmiany w danych oraz od tego, jak dane są prezentowane użytkownikowi. W ten sposób modyfikacje jednego komponentu wcale lub minimalnie wpływają na pozostałe.

 1. Model - opisuje dane i całą logikę programu - wszystkie zależności między poszczególnymi danymi.
 2. Widok - wyświetla dane przechowywane w modelu, w pożądanej przez użytkownika formie; może istnieć wiele widoków tego samego modelu.
 3. Kontroler - przekształca żądania użytkownika na żądania zrozumiałe dla modelu; może istnieć wiele różnych kontrolerów dla tego samego modelu.

Schemat działania w modelu MVC:

 1. kontroler modyfikuje dane modelu
 2. model stosownie do zmian weryfikuje i ewentualnie zgodnie z zależnościami uaktualnia inne swoje dane;
 3. model informuje wszystkie widoki, że nastąpiły zmiany (może także wyszczególniać, które dane zostały zmienione);
 4. widoki są odświeżane stosownie do aktualnych danych modelu.

Wady i zalety MVC:

3. Program badań

Na samym początku należy uruchomić aplikację w wersji z pełnym kodem źródłowym na jednej stronie.

1. Kod aplikacji w jednym pliku:

  1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  2 <%@ Import Namespace="System.Data" %>
  3 <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  4 
  5 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  6 <head runat="server">
  7   <title>Album płytowy</title>
  8   <script language="c#" runat="server">
  9     void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
 10     {
 11       if (!IsPostBack) {
 12         String selectCmd = "select * from Plyty";
 13         OleDbConnection myConnection =
 14         new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source='c:\\Projekty\\svn\\pgui\\LN_2007\\NET\\baza.mdb'");
 15           OleDbDataAdapter myCommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd,
 16             myConnection);
 17             DataSet ds = new DataSet();
 18             myCommand.Fill(ds, "plyty");
 19             recordingSelect.DataSource = ds;
 20             recordingSelect.DataTextField = "tytul";
 21             recordingSelect.DataValueField = "id";
 22             recordingSelect.DataBind();
 23       }    
 24         
 25     }
 26     void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e)
 27     {
 28         String selectCmd =
 29         String.Format(
 30         "select * from Nagrania where albumId = {0} order by id",
 31         (string)recordingSelect.SelectedItem.Value);
 32         OleDbConnection myConnection =
 33         new OleDbConnection(
 34         "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source='c:\\Projekty\\svn\\pgui\\LN_2007\\NET\\baza.mdb'");
 35         OleDbDataAdapter myCommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd,
 36         myConnection);
 37         DataSet ds = new DataSet();
 38         myCommand.Fill(ds, "nagrania");
 39         MyDataGrid.DataSource = ds;
 40         MyDataGrid.DataBind();
 41     }
 42 
 43     protected void recordingSelect_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
 44     {
 45     }
 46 </script>
 47 </head>
 48 <body>
 49   <form id="form1" runat="server" method="post">
 50   <div>
 51     Album płytowy (Atchitektura Jednolita (brak MVC))</div>
 52     <br />
 53     Wybierz płytę:<br />
 54     <asp:DropDownList ID="recordingSelect" runat="server" Width="332px" OnSelectedIndexChanged="recordingSelect_SelectedIndexChanged" AutoPostBack="True">
 55     </asp:DropDownList>
 56     <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Pokaż" Width="99px" OnClick="SubmitBtn_Click" />
 57     <br />
 58     <br />
 59     <asp:GridView ID="MyDataGrid" runat="server" Width="433px">
 60     </asp:GridView>
 61    &nbsp;<br />
 62   </form>
 63 </body>
 64 </html>

2. W następnym kroku należy rozdzielić kod kontrolera-modelu pd kodu widoku.

Kod widoku:

  1 <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
  2 
  3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  4 
  5 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  6 <head runat="server">
  7   <title>Untitled Page</title>
  8 </head>
  9 <body>
 10   <form id="form1" runat="server">
 11     <div>
 12       Album płytowy (Widok-Kontroler)</div>
 13     <br />
 14     Wybierz płytę:<br />
 15     <asp:DropDownList ID="recordingSelect" runat="server" AutoPostBack="True" Width="332px">
 16     </asp:DropDownList>
 17     <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="SubmitBtn_Click" Text="Pokaż" Width="99px" />
 18     <br />
 19     <br />
 20     <asp:GridView ID="MyDataGrid" runat="server" Width="433px">
 21     </asp:GridView>
 22   </form>
 23 </body>
 24 </html>

Kod kontroler_widok:

  1 using System;
  2 using System.Data;
  3 using System.Configuration;
  4 using System.Web;
  5 using System.Web.Security;
  6 using System.Web.UI;
  7 using System.Web.UI.WebControls;
  8 using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  9 using System.Web.UI.HtmlControls;
 10 using System.Data.OleDb;
 11 
 12 public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
 13 {
 14   public void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
 15   {
 16     if (!IsPostBack)
 17     {
 18       String selectCmd = "select * from Plyty";
 19       OleDbConnection myConnection =
 20       new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source='c:\\Temp\\baza.mdb'");
 21       OleDbDataAdapter myCommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd,
 22         myConnection);
 23       DataSet ds = new DataSet();
 24       myCommand.Fill(ds, "plyty");
 25       recordingSelect.DataSource = ds;
 26       recordingSelect.DataTextField = "tytul";
 27       recordingSelect.DataValueField = "id";
 28       recordingSelect.DataBind();
 29     }
 30 
 31   }
 32   public void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e)
 33   {
 34     String selectCmd =
 35     String.Format(
 36     "select * from Nagrania where albumId = {0} order by id",
 37     (string)recordingSelect.SelectedItem.Value);
 38     OleDbConnection myConnection =
 39     new OleDbConnection(
 40     "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\\Temp\\baza.mdb");
 41     OleDbDataAdapter myCommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd,
 42     myConnection);
 43     DataSet ds = new DataSet();
 44     myCommand.Fill(ds, "nagrania");
 45     MyDataGrid.DataSource = ds;
 46     MyDataGrid.DataBind();
 47   }
 48 }

4. Programy użyte w badaniach

Graficzny interfejs programu Okno menu głównego programu

5. Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno składać się z następujących części:

 1. Działające programu skompilowanego do postaci wykonywalnej
 2. Archiwum zip z projektem
 3. Sprawozdania z dokładnym projektem implementacji wzorca MVC przygotowanym w UML

6. Literatura

 1. Materiały do wykładu.
 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller


2015-09-23 06:44