[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://www.pr.pw.edu.pl/-jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.-~

Laboratorium projektowania i wytwarzania systemów informatycznych opartych na graficznym interfejsie użytkownika

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Robert Szmurło


Opis ogólny

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń oraz zadania projektowego. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach dwuosobowych. Poszczególne ćwiczenia składają się z części eksperymentalnej, w której wykonywane są miedzy innymi testy aplikacji, analiza interfejsu, projektowanie, implementacja prototypów oraz części związanej z opracowaniem wyników. Wyniki opracowywane są poza laboratorium przy pomocy dedykowanych szablonów sprawozdań. W przypadku zadania projektowego efektem końcowym jest projekt, implementacja oraz dokumentacja poprojektowa.

Regulamin i zasady zaliczenia

 1. O ile prowadzący nie zarządzą inaczej, wszystkie zadania wykonywane są indywidualnie Student jest zobowiązany do przygotowania się do każdych zajęć. Przygotowanie polega na zapoznaniu się z przewidywanym programem zajęć. Przygotowanie studenta jest oceniane przez prowadzących. Ocena ma formę kartkówki przeprowadzanej na początku zajęć 2-8. Za kartkówki można otrzymać łącznie 70 punktów.
 2. W ramach zajęć 2-8 student wykonuje zlecone przez zadania zgodnie z harmonogramem. Praca ta jest oceniana w trakcie zajęć. Za pracę na zajęciach 2-8 można otrzymać łącznie maksymalnie 140 punktów (7 ćwiczeń po 20 punktów).
 3. W ramach zajęć 9-15 studenci wykonują projekty indywidualne, wg specyfikacji dostarczonych przez prowadzących. Zajęcia 9 poświęcone są wydaniu i omówieniu projektów. Na kolejnych zajęciach prowadzący odbierają kolejne etapy wykonania projektu, wg. indywidualnych ustaleń (ale w zgodzie z przedstawionym tutaj harmonogramem). Za wykonanie projektu można otrzymać łącznie 140 punktów.
 4. Końcowa ocena z zajęć wynika z sumy punktów uzyskanych przez studenta (skala ocen może być proporcjonalnie zmieniona, jeśli na przykład jakieś zajęcia przepadną):
 5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności istnieje możliwość indywidualnego odrobienia zajęć.

Program ćwiczeń:

1.

Analiza istniejących aplikacji pod kątem wytycznych projektowych

LPGUI/Cwiczenie 1

2.

Wykonanie testów użyteczności na wskazanej przez prowadzącego aplikacji

LPGUI/Cwiczenie 2

3.

Wykonanie projektu analizy wskazanego przez prowadzącego fragmentu systemu informatycznego

LPGUI/Cwiczenie 3

4.

Wykonanie projektu funkcjonalnego wskazanego przez prowadzącego fragmentu systemu informatycznego

LPGUI/Cwiczenie 4

5.

Realizacja wizualnych prototypów wskazanych przez prowadzącego widoków i okien abstrakcyjnych

LPGUI/Cwiczenie 5

6.

Realizacja prototypu wskazanego fragmentu systemu informatycznego Java NetBeans

LPGUI/Cwiczenie 6

7.

Realizacja prototypu wskazanego fragmentu systemu informatycznego Microsoft Visual Studio C#

LPGUI/Cwiczenie 7

8.

Realizacja prostego systemu internetowego opartego na wzorcu MVC

LPGUI/Cwiczenie 8

9.

Zadanie projektowe

LPGUI/Projekt

Literatura do przedmiotu:

 1. Steve Krug, "Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych", Helion 2005
 2. Jakob Nielsen, "Usability Engineering (Interactive Technologies)"
 3. Peter P Mitchell, "A Step-by-Step Guide to Usability Testing"
 4. Joseph S. Dumas, "A Practical Guide to Usability Testing"
 5. Jonathan Arnowitz, "Effective Prototyping for Software Makers (Interactive Technologies)"
 6. http://offline.pl/blog/podstawy-projektowania-interakcji/

 7. http://www.smashingmagazine.com/2009/09/24/10-useful-usability-findings-and-guidelines/

 8. http://www.useit.com/alertbox/9605.html

 9. http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf

 10. http://www.html-css-ajax.com/usability-tests.php

 11. http://www.usability.gov/

 12. http://www.webusability.pl/2008/03/18/user-centered-design-na-plakacie/

 13. http://www.stcsig.org/usability/topics/articles/ucd%20_web_devel.html

 14. http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/java_spin/Java_NetBeans_2.pdf


2015-09-23 06:44