[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium projektowania skupionych i rozproszonych systemów pomiarowych

Osoby odpowiedzialne za przedmiot dr inż. Adam Jóśko


Charakterystyka laboratorium

Zakres proponowanego laboratorium obejmuje zagadnienia poruszane w ramach laboratoriów z zakresu Systemów Informacyjno-Pomiarowych przewidzianych w programie studiów łącznie dla wszystkich kierunków na Wydziale Elektrycznym.

Podstawowym celem laboratorium jest praktyczne zapoznanie z możliwościami, jakie oferowane są przez współczesne środowiska programistyczne, przeznaczone do projektowania i tworzenia przyrządów wirtualnych. Program zajęć obejmuje zarówno podstawowe zagadnienia jakimi są wykorzystanie karty zbierania danych oraz komunikacja z przyrządami autonomicznymi, jak i zagadnienia związane z rozproszoną strukturą systemu pomiarowego.

Efektem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu technik programowania i wykorzystania współczesnych narzędzi do tworzenia aplikacji pomiarowych.


Regulamin i zasady zaliczenia

Scenariusz pracy studenta:

Ocena pracy studenta:

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia oraz wyniki realizacji zadań przewidzianych programem ćwiczenia. Sprawdzian wstępny oceniany jest w skali od 0 do 2 punktów, a wykonanie ćwiczenia od 0 do 10 punktów. Zatem można otrzymać w sumie 60 punktów, z czego niezbędne minimum wymagane do zaliczenia wynosi 31 punktów. Na ocenę wykonania ćwiczenia zasadniczy wpływ ma:Lista ćwiczeń:

1

Obsługa autonomicznych przyrządów pomiarowych

Ćwiczenie 1.pdf

2

Akwizycja, generacja i przetwarzanie sygnałów

Ćwiczenie 2.pdf

3

Projektowanie i realizacja przyrządu wirtualnego ze zdalnym dostępem

Ćwiczenie 3.pdf

4

Wyznaczanie parametrów przyrządów autonomicznych

Ćwiczenie 4.pdf

5

Pomiary w systemie rozproszonym

Ćwiczenie 5.pdf

6

Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych czwórników

Ćwiczenie 6.pdf

Materiały pomocnicze

MaterialyPomocnicze.zip

Programy

Programy.zip

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44