[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium przetworników i sensorów

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof.dr hab.inż. Andrzej Michalski, dr inż. Bogdan Dziadak


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.

Opis ogólny

Przedstawiony program jest nowym programem zajęć prowadzonych obecnie na siódmym semestrze kierunku Elektrotechnika (studia stacjonarne i niestacjonarne) i z niewielkimi modyfikacjami, na kierunku Automatyka i Robotyka. W ramach realizacji projektu zostały opracowane:

Laboratorium składa się z 6 ćwiczeń. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach dwu – trzy osobowych. Każde ćwiczenie składa się z szeregu eksperymentów pozwalających określić podstawowe właściwości badanych sensorów oraz z części eksperymentalnej, w której studenci projektują i potem badają specyficzne układy kondycjonowania sygnałów pomiarowych dla danej klasy sensorów. Przed każdym ćwiczeniem studenci odpowiadają w formie testowej na szereg pytań sprawdzających przygotowanie do danego tematu ćwiczenia. Wyniki pomiarów opracowywane są w trakcie zajęć, na końcu których przeprowadzana jest obrona przez studentów przygotowanego sprawozdania.

Szczegółowy plan przedmiotu w załączniku Opis LSIPP

Regulamin i zasady zaliczenia

Student uczęszczający na laboratorium zobligowany jest do wykonania ćwiczeń. Ćwiczenie wykonywane jest w zespole dwuosobowym (dopuszczalne są zespoły trójosobowe). Za każde ćwiczenie student może otrzymać maksymalnie 20pkt, z czego max 10pkt przyznawane jest za krótki sprawdzian weryfikujący przygotowanie do ćwiczenia. Pozostałe punkty (max 10) student otrzymuje za wykonanie ćwiczenia i wykonanie sprawozdania.

Program ćwiczeń:

Ćwiczenie 1 - Badanie sensorów przemieszczeń liniowych na przykładzie sensora LVDT

Cel ćwiczenia jest poznanie właściwości indukcyjnościowych sensorów przemieszczeń liniowych. Realizacja typowych układów pracy, oraz sprawdzenie wpływu parametrów zasilania na pracę sensora LVDT. Analiza charakterystyk amplitudowych i fazowych sensora przemieszczeń liniowych w warunkach normalnej pracy.

Ćwiczenie 2 - Badanie sensorów naprężeń mechanicznych na przykładzie tensometru metalowego

Celem ćwiczenia jest poznanie i przetestowanie typowych układów pomiarowych, stosowanych przy pomiarach naprężeń mechanicznych tensometrami metalowymi. Wyznaczenie charakterystyk przetwarzania dla układów tensometrycznych: ćwierć-mostkowych, pół-mostkowych, różnicowych. Sprawdzenie wpływu błędu temperaturowego na pomiary naprężeń, oraz zaprojektowanie i przetestowanie układu kompensacji błędu temperaturowego.

Ćwiczenie 3 - Badanie sensorów temperatury

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami i układami pracy, podstawowych sensorów temperatury. Wyznaczenie charakterystyk statycznych i dynamicznych badanych sensorów oraz zaprojektowanie i zamodelowanie układów kształtujących otrzymane charakterystyki.

Ćwiczenie 4 - Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego

Celem ćwiczenia jest poznanie typowych układów pracy przetworników pomiarowych o wyjściu prądowym. Wyznaczenie i analiza charakterystyk przetwarzania i obciążenia wybranych przetworników. Analiza ograniczeń wynikających z maksymalnej rezystancji obciążenia oraz czasu przetwarzania przetwornikach, w potencjalnych zastosowaniach.

Ćwiczenie 5 - Badanie sensorów pola magnetycznego na przykładzie magnetorezystora AMR

Celem ćwiczenia jest zbadanie parametrów oraz wyskalowanie czujnika magnetorezystancyjnego AMR. Zbadanie wpływu kierunków linii pola magnetycznego na pracę magnetorezystora. Określenie kierunku oraz wartości pola magnetycznego Ziemi, oraz zaproponowanie metody i doświadczalne przeprowadzenie kompensacji powyższego pola.

Ćwiczenie 6 - Badanie sensorów piezoelektrycznych i piezorezystancyjnych

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych układów pracy przetworników piezoelektrycznych jako przetworników wielkości mechanicznych na elektryczne. Wyznaczenie i analiza charakterystyk przetwarzania przetworników piezoelektrycznych i piezorezystancyjnych w różnych układach pracy.

Instrukcje i oprogramowanie:

1.

LPIS_Ćwiczenie_1.pdf

oprogramowanie wspomagające Ćw_1.zip

2.

LPIS_Ćwiczenie_2.pdf

oprogramowanie wspomagające Ćw_2.zip

3.

LPIS_Ćwiczenie_3.pdf

oprogramowanie wspomagające Ćw_3.zip

4.

LPIS_Ćwiczenie_4.pdf

oprogramowanie wspomagające Ćw_4.zip

5.

LPIS_Ćwiczenie_5.pdf

oprogramowanie wspomagające Ćw_5.zip

6.

LPIS_Ćwiczenie_6.pdf

oprogramowanie wspomagające Ćw_6.zip


2015-09-23 06:44