[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

powrót do strony laboratorium

Regulamin Laboratorium Podstaw Elektromagnetyzmu

Obowiązuje od 1 października 2009

 1. Laboratorium Podstaw Elektromagnetyzmu składa się z sześciu ćwiczeń:
  1. Podstawowe definicje i własności bezźródłowego, płaskorównoległego pola potencjalnego

  2. Wykorzystanie podobieństwa pól do wyznaczania pojemności

  3. Badanie zakłóceń przewodzonych

  4. Badanie zjawiska wypierania prądu

  5. Identyfikacja struktury wewnętrznej w polu przepływowym prądu stałego

  6. Symulacja komputerowa: wyznaczanie impedancji charakterystycznej

 2. Ćwiczenia wykonywane są w zespołach trzy- lub dwuosobowych.
 3. Przed wykonaniem każdego ćwiczenia studenci piszą test dopuszczający, który jest oceniany przez prowadzącego. Negatywny wynik testu może być powodem niedopuszczenia do wykonywania ćwiczenia. Nie ma możliwości poprawiania testu dopuszczającego.
 4. Osoba, która więcej niż dwa razy uzyska mniej niż 50% punktów z testu dopuszczającego, musi zaliczać laboratorium w formie kolokwium z całego materiału (teoria i praktyka). Kolokwium przeprowadzane jest po zakończeniu wykonywania wszystkich ćwiczeń. Najwyższa możliwa do uzyskania w tym trybie ocena to 4 (dobry). Nie ma możliwości poprawiania oceny uzyskanej w wyniku kolokwium.
 5. Wykonanie ćwiczenia polega na przeprowadzeniu badań zgodnie ze ,,scenariuszem ćwiczenia".
 6. Badania są wykonywane samodzielnie przez studentów, udział prowadzącego polega na konsultowaniu ewentualnych wątpliwości i ocenianiu pracy zespołu. Praca każdego studenta jest oceniana osobno.
 7. Nie jest możliwe ponowne odrabianie ćwiczeń w celu uzyskania lepszej oceny (większej liczby punktów).
 8. Po wykonaniu każdego ćwiczenia zespół sporządza sprawozdanie, które powinno zostać przedstawione do oceny na następnych zajęciach. Każdy dzień opóźnienia oznacza obniżenie maksymalnej, możliwej do uzyskania oceny o jeden punkt.
 9. Wykonanie ćwiczenia łącznie ze sprawozdaniem jest oceniane w skali 0--20 punktów (w zasadzie 6 za test dopuszczający, 6 za wykonanie ćwiczenia, 8 za sprawozdanie, ale prowadzący może tę punktację nieznacznie zmienić).
 10. Do zaliczenia laboratorium w zasadzie konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń (to znaczy wykonać program badan i dostarczyć sprawozdanie, które zostanie zaakceptowane przez prowadzącego).
  • W przypadkach losowych dopuszczalna jest jedna, usprawiedliwiona nieobecność. W razie opuszczenia większej liczby zajęć trzeba odrobić ćwiczenia z inną grupą dziekańską.
 11. Ocena z laboratorium jest wystawiana najpóźniej ostatniego dnia zimowej sesji egzaminacyjnej. Poza wyjątkowymi przypadkami losowymi nie ma możliwości poprawiania oceny (także niedostatecznej) w późniejszym terminie.
 12. Ocena wystawiana jest na podstawie sumy punktów ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych lub, w przypadkach określonych w punkcie 4, na podstawie wyniku kolokwium. Skala ocen na podstawie sumy punktów:
  • 0-60

   2

   61-72

   3

   73-84

   3.5

   85-96

   4

   97-108

   4.5

   109-

   5


powrót do strony laboratorium


Materiały do Laboratorium zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44