[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Podstawy elektromagnetyzmu

Wykład (2 godz. tygodniowo) i ćwiczenia (1 godz.) na 2 semestrze kierunku Elektrotechnika.

Prowadzący wykład:

Prowadzący ćwiczenia:

Zaliczenie

Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie wynik egzaminu i zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia oceniane są w skali od 0 do 30 punktów. Zdobycie mniej niż 12 punktów jest równoważne z niezaliczeniem całego przedmiotu.

Egzamin jest oceniany w skali od 0 do 70 punktów. Zdobycie mniej niż 31 punktów jest równoważne z niezaliczeniem całego przedmiotu.

O ile student uzyskał co najmniej 12 punktów z ćwiczeń i co najmniej 31 punktów z egzaminu, to punkty są sumowane i przeliczane na ocenę według następującej skali:

poniżej 46 p.

2

46-60 p.

3

61-70 p.

3.5

71-80 p.

4

81-90 p.

4.5

91 i więcej p.

5

Regulamin przedmiotu

Podstawa: paragraf 5, punkt 17 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej (w skrócie RS).

 1. Oczekiwana jest obecność na wykładach i sporządzanie notatek. Obowiązkowa jest obecność na ćwiczeniach.
 2. Sposób bieżącej kontroli wyników nauczania: Ćwiczenia: Bieżąca kontrola stopnia przygotowania do udziału w ćwiczeniach dokonywana w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnego sprawdzianu
 3. Tryb i terminarz zaliczania: ćwiczenia: 2M kolokwia jednogodzinne, w terminach zapowiedzianych z dwutygodniowym wyprzedzeniem lub 5 piętnastominutowych sprawdzianów.
 4. Tryb poprawiania: wykład zgodnie z paragrafem 7, punkt 5 RS. Ćwiczenia: kolokwium poprawkowe.
 5. Nieobecności: dopuszcza się pojedyncze, usprawiedliwione (zaświadczenie lekarza) nieobecności podczas ćwiczeń.
 6. Forma egzaminu: Egzamin pisemny; 2 terminy (dowyboru) w sesji letniej, 2 terminy (do wyboru) w sesji poprawkowej. Na egzamin należy się zgłaszać z indeksem i kartą ocen.

 7. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu i zaliczenie ćwiczeń. Ocena końcowa będzie ustalona jako średnia ważona z wzoru: 0.7x(ocena egzaminu)+0.3x(ocena z ćwiczeń), zaokrąglona „w górę” lub „w dół” do oceny określonej w paragrafie 9 RS.

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

Tematyka wykładów

 1. Podstawowe pojęcia matematyczne.
 2. Prawa i równania opisujące pole elektromagnetyczne.
 3. Elektrostatyka. Ładunki elektryczne. Pole elektryczne w dielektrykach. Zjawisko polaryzacji i elektryzacji.
 4. Energia pola elektrycznego. pojemność elektryczna, kondensatory. Ekrany elektrostatyczne.
 5. Pole elektryczne w przewodnikach. Wektor gęstości prądu i prąd elektryczny, obwód elektryczny. Rezystancja.
 6. Pole magnetyczne, prawa Ampera i Biota-Savarta. Energia pola magnetycznego.
 7. Indukcyjność własna i wzajemna. Przykłady wyznaczania rozkładu pola magnetycznego.
 8. Ferromagnetyki, właściwości i zastosowanie. Magnesowanie ferromagnetyków.
 9. Siły mechaniczne w polu elektrycznym i magnetycznym. Metody wyznaczania sił mechanicznych, naprężenia mechaniczne. Gęstość objętościowa sił.
 10. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, składowa transformacji i rotacji siły elektromotorycznej indukcji. Pole elektromagnetyczne, gęstość prądu przesunięcia.
 11. Równania Maxwella. Propagacja pola elektromagnetycznego. Wpływ częstotliwości na klasyfikacje środowisk poddanych oddziaływaniu pola harmonicznego. Fala płaska w dielektryku i przewodniku. Linia długa.
 12. Przemiany energetyczne, wektor Poyntinga. Rola przewodów w procesie przesyłu energii elektrycznej. Zjawisko naskórkowości elektrycznej, ekrany elektromagnetyczne.
 13. Komputerowe metody wyznaczania rozkładu pola elektromagnetycznego (metoda różnic skończonych, metoda elementów skończonych).

Materiały do wykładów

Podręczniki:

Materiały online

Slajdy do wykładu

j. polski

English

Rachunek wektorowy

Vector analysis

Równania Maxwella

Maxwell Equations

Elektrostatyka 1

Electrostatics 1

Elektrostatyka 2

Electrostatics 2

Pole przepływowe prądu stałego

Electric Field in Conductors

Magnetostatyka 1

Static Magnetic Field 1

Magnetostatyka 2

Static Magnetic Field 2

Ferromagnetyki

Ferromagnetism

Siły w polu elektromagnetycznym

Mechanical Forces due to Electromagnetic Fields

Indukcja elektromagnetyczna

Electromagnetic Induction

Fale Elektromagnetyczne

Electromagnetic Waves

Energia w polu EM

EMF Energy

Modelowanie numeryczne pola elektromagnetycznego

Numerical simulation of EMF

Przechowalnia - fragmenty starych slajdów.

Przykładowe pytania na egzamin

Pytania z egzaminów w roku akad. 2010/2011

Dla ciekawych świata

Dlaczego istnieje opór elektryczny?


2015-09-23 06:45