[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Podstawy elektromagnetyzmu

Wersja przedmiotu dla studiów zaocznych.

Prowadzący przedmiot: Bartosz Sawicki, sawickib@iem.pw.edu.pl , tel. (22) 234 5760, Przemysław Płonecki, ploneckp@iem.pw.edu.pl

Regulamin przedmiotu

Zakres wykładu

Przedmiot wprowadza studentów w podstawy pól elektromagnetycznych. Celem jest przedstawienie podstawowych zasad polowych, a także pokazanie związku teorii pól elektromagnetycznych z teorią obwodów elektrycznych. Zakres przedmiotu obejmuje:

Informacje dotyczące laboratorium pomiarowego

Praca odbywa się w 2-3 osobowych zespołach, które realizują jedno ćwicznie wskazane przez prowadzącego. Maksymalna ocena wynosi 20 pkt i składa się z: 6 pkt. za sprawdzian początkowy, 6 pkt. wynonanie ćwiczenia, 8 pkt. sprawozdanie.

Scenariusze ćwiczeń:

  1. Ćwiczenie 1: Podstawowe definicje i własności bezźródłowego, płaskorównoległego pola potencjalnego

  2. Ćwiczenie 2: Wykorzystanie podobieństwa pól do wyznaczania pojemności

  3. Ćwiczenie 3: Badanie zakłóceń przewodzonych

  4. Ćwiczenie 4: Badanie zjawiska wypierania prądu

  5. Ćwiczenie 5: Identyfikacja struktury wewnętrznej w polu przepływowym prądu stałego

  6. Ćwiczenie 6: Symulacja komputerowa: wyznaczanie impedancji charakterystycznej

    arkusz obliczeniowy do ćwiczenia 2 (Openoffice Calc)

    Formularze: Proszę wykorzystywać formularze angielskojęzyczne

Informacje dotyczące części komputerowej

Praca na zajęciach jest indywidualna. Maksymalna ocena wynosi 20 pkt. i składa się na nią 4 ćwiczenia po 5 pkt. Poprawne wykonanie ćwiczenia na zajęciach oceniane jest na 5 pkt., ocena za spóźnione oddanie ćwiczenia wynosi 2,5 punkta.


Skrypt:

lpe_skrypt.jpg

Skrypt jest dostępny w księgarniach PW. Tytuł jest taki sam, jak nazwa laboratorium. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Jacka Starzyńskiego, wydana przez Oficynę Wydawniczą PW w 2005 roku.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2012/13

Wykład rozpoczyna się od V zjazdu, czyli 23 listopada 2012 r.

Laboratoria trwają przez cały semestr w następującym schemacie (każdy student ma 4 godziny zajęć w lab. pomiarowym i 4 godziny w komputerowym).

Lab. pomiarowe
nd. 12:20, SK103

Lab. komputerowe
nd. 12:20, GE225

Lab. pomiarowe
nd. 14:00, SK103

Lab. komputerowe
nd. 14:00, GE225

zjazd 2

1A

1B

3A

3B

zjazd 3

1A

1B

3A

3B

zjazd 4

1B

1A

3B

3A

zjazd 5

1B

1A

3B

3A

zjazd 6

2A

2B

4A

4B

zjazd 7

2A

2B

4A

4B

zjazd 8

2B

2A

4B

4A

zjazd 9

2B

2A

4B

4A

Egzamin

Termin egzaminu zostanie podany później.


2015-09-23 06:45