[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Programowanie obiektowe

Prowadzący: Jacek Starzyński

Zasady zaliczenia

Oceniane jest wykonanie zadań, które mogą być (i w zasadzie będą) przydzielane na każdych zajęciach. Część zadań będzie rozwiązywana przez 2-3 osobowe zespoły, ale ocena jest zawsze indywidualna. Ostateczna ocena będzie wystawiona na podstawie średniej ze zdobytych ocen. Ocena zostanie wystawiona w trakcie sesji zimowej. Osoby, które uzyskają ocenę niedostateczną będą mogły ją poprawiać przez napisanie kolokwium poprawkowego z całego materiału.

Podstawowa literatura

Program zajęć

 1. Wprowadzenie. Koncepcja klasy, prosty przykład, kompilacja i uruchomienie programu w Javie.
 2. Java: składnia języka
 3. Zapis klas w Javie: pola i metody, konstruktory, inicjalizacja, składowe statyczne
 4. Dziedziczenie: przesłanianie metod, różnica pomiędzy przesłanianiem i przeciążaniem, cele dziedziczenia, hierarchia klas, polimorfizm, pakiety
 5. Interfejsy, klasy abstrakcyjne, klasy szkieletowe
 6. Kontenery, generics
 7. System wejścia/wyjścia
 8. Obsługa błędów
 9. Swing, programowanie zdarzeniowe
 10. Wątki
 11. Definiowanie klas w C++
 12. Przeciążanie operatorów
 13. Wielokrotne dziedziczenie
 14. Szablony
 15. STL

Kod z zajęć


2015-09-23 06:47