[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

(DI2214) Projekt przejściowy

Aktualizacja dla semestru 2011Z

Projekt

Opiekun przedmiotu: Michał Śmiałek

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyrobienie projektowego podejścia do rozwiązywania problemów w zakresie informatyki. Student rozwiązuje wybrany problem dotyczący opracowania lub skonfigurowania systemu oprogramowania lub systemu sprzętowego. Elementem rozwiązania problemu jest ustalenie szczegółowej specyfikacji wymagań oraz sporządzenie projektu rozwiązania.

Zasady wyboru tematów i opiekunów

Każdy student ma obowiązek wybrać temat i opiekuna projektu do końca 5 tygodnia kalendarzowego semestru. Lista tematów dostępna jest w systemie ISOD. Wybrany temat może stanowić fragment przyszłej pracy dyplomowej. Temat należy przedyskutować i uzgodnić z prowadzącym, który powinien go wpisać w systemie ISOD (sekcja "Moi studenci indywidualni") i związać z przedmiotem "DI2214: A Projekt przejściowy". Brak takiego wpisu w systemie ISOD oznacza, że student nie wybrał tematu (co skutkuje - patrz niżej).

Zasady zaliczania

Projekt wykonywany jest indywidualnie. W ramach projektu student ma za zadanie wykonać zadanie projektowe, które może być związane tematycznie z przyszłą pracą dyplomową magisterską. Zadanie projektowe powinno mieć charakter praktyczny. Prowadzący ustala ogólne wymagania dotyczące rozwiązania wybranego problemu związanego z przyszłą pracą magisterską. Student opracowuje szczegółową specyfikację wymagań i uzgadnia ją z prowadzącym. Następnie student opracowuje projekt rozwiązania postawionego problemu. Ostatnim etapem jest rozwiązanie problemu (np. napisanie lub sparametryzowanie fragmentu systemu oprogramowania, skonfigurowanie systemu oprogramowania lub skonfigurowanie systemu sprzętowego).

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie oceny wystawionej przez opiekuna projektu, według indywidualnie ustalanych ze studentem zasad.

W trakcie semestru należy dostarczyć opiekunowi przedmiotu (patrz odnośnik na górze strony) do wglądu następujące sprawozdania (w formacie PDF):

Za opóźnienie w wyborze tematu, dostarczeniu dokumentu wymagań i dokumentu projektowego ocena końcowa obniżana jest o 0,5. Za każdy tydzień opóźnienia w dostarczeniu sprawozdania końcowego, ocena obniżana jest o 0,5. Na wniosek opiekuna projektu, ocena może zostać podwyższona mimo opóźnienia w dostarczeniu dokumentu.

UWAGA 1: dokumenty należy dostarczyć poprzez ich umieszczenie w odpowiedniej rubryce na stronie przedmiotu w systemie ISOD; do oceny (patrz wyżej) liczy się data umieszczenia pliku w systemie.

UWAGA 2: ocena końcowa wystawiana jest przez opiekuna przedmiotu (Michała Śmiałka) na podstawie oceny wystawionej przez opiekuna projektu i ew. obniżana za opóźnienia; wpisy do indeksu dokonuje opiekun przedmiotu (Michał Śmiałek).

Harmonogram projektu

Koniec 5 tygodnia semestru

Wybór tematu i opiekuna projektu. Wprowadzenie wyboru przez opiekuna do systemu ISOD.

Koniec 8 tygodnia semestru

Udostępnienie opiekunowi przedmiotu dokumentu wymagań.

Koniec 12 tygodnia semestru

Udostępnienie opiekunowi przedmiotu dokumentu projektowego.

Koniec zajęć w semestrze

Udostępnienie opiekunowi przedmiotu sprawozdania końcowego.


2015-09-23 06:47