[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

Projekty SVN tutaj.

Na stronie tej opisany jest moduł umożliwiający tworzenie i pracę przy wykorzystaniu repozytoriów svn. Opisane zostało co i jak można za jego pomocą zrobić. Przedstawiono użycie modułu z perspektywy studenta, czyli wykonawcy projektu, oraz wykładowcy, który prowadzi zajęcia i może jednocześnie być współwykonawcą.

System z perspektywy studenta

Jako student, traktowany jest każdy użytkownik, który ma konto w systemie. Także nawet użytkownik, który jest wykładowcą i tworzy w systemie nowe projekty, może być przypisany do jakiegoś projektu jako zwykły wykonawca. Podział ról student / wykładowca jest więc rozpatrywany w kontekście konkretnego projektu.

Logowanie / wylogowanie

Wszystkie czynności wykonywane w systemie wymagają zalogowania. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, a próbuje dostać się do zasobu systemu, zostanie przekierowany na stronę logowania. W celu logowania użytkownik podaje swój wydziałowy login oraz hasło.

Jeśli aplikacji uda się potwierdzić w wydziałowym serwerze usług katalogowych poprawność danych użytkownika, zostaje on zalogowany. Jeśli wcześniej nie miał on konta w aplikacji, zostanie ono automatycznie stworzone. W trakcie logowania tworzona jest nowa sesja, która jest ważna do zamknięcia przeglądarki, bądź ręcznego wylogowania z aplikacji.

projektor_login.png

Strona logowania

Przy logowaniu dane użytkownika (m.in. imię, nazwisko) pobierane są z systemu zewnętrznego (Wirtualny Dziekanat) oraz sprawdzane jest, czy logujący się jest wykładowcą i może dodawać nowe projekty.

Wylogowanie następuje albo przy zamknięciu przeglądarki, albo po naciśnięciu przycisku 'wyloguj'.

Student będąc zalogowany w systemie Wirtualnego Dziekanatu iSod może przejść bezpośrednio do systemu projektowego uruchamiając odnośnik przy odpowiednim sprawdzianie.

isod_student.png

Strona zajęć w systemie iSod z odnośnikiem do systemu projektowego

Wysyłanie / odbieranie wiadomości

Użytkownicy mogą wysyłać między sobą wiadomości, a także otrzymywać powiadomienia systemowe (informujące o zmianach w projekcie). Użytkownik na stronie wiadomości, dostępnej po kliknięciu na zakładkę 'Wiadomości' w górnym menu, widzi je w postaci listy. Może przeglądać także wiadomości przez siebie wysłane.

Wiadomości nieprzeczytane są oznaczone pogrubioną czcionką, a ich licznik znajduje się przy nazwie folderu 'otrzymane'. Po przejściu na stronę z zawartością wiadomości, wiadomość jest automatycznie oznaczana jako przeczytana. Z poziomu listy użytkownik może usunąć wiadomość.

projektor_messages.png

Widok listy wiadomości

Każdy użytkownik może wysłać wiadomość do innego użytkownika systemu. Może wysłać też wiadomość grupową: do wszystkich członków grupy (której sam jest członkiem, bądź prowadzącym), albo do wszystkich uczestników projektu w którym jest prowadzącym. Wyboru dokonuje w formularzu tworzenia nowej wiadomości.

Przeglądanie kalendarza

Na stronie 'Kalendarz' użytkownik widzi wszystkie terminy zakończenia etapów projektów. Projektów, w których uczestniczy jako wykonawca bądź prowadzący. Terminy te naniesione są na kalendarz. Graficznie rozróżnione są terminy, które już minęły, od tych nadchodzących.

Naciśnięcie dnia w kalendarzu powoduje podświetlenie na liście tych etapów, które kończą się w tym wybranym dniu. Wybranie etapu z listy, powoduje przeniesienie na stronę projektu.

projektor_calendar.png

Widok kalendarza

Widok projektu

W widoku projektu członek grupy widzi wszystkie podstawowe dane projektu: etapy wraz z zakresem przewidzianych w nich prac, terminy ich wykonania, opis temat pracy, a także współuczestników grupy w której się znajduje. Na stronie projektu widzi także wystawione oceny, a także może wysłać do wykładowcy informacje o tym, że praca nad danym etapem projektu jest już zakończona i oczekuje na ocenę.

project_group_view.png

Widok projektu z perspektywy uczestnika

Przeglądanie repozytorium

z poziomu widoku projektu możliwe jest przeglądanie zawartości skojarzonego z nim repozytorium SVN. Na stronie głównej projektu, w dolnej jej części znajduje się obszar wyświetlania zawartości repozytorium.

Poruszanie po strukturze katalogów wewnątrz repozytorium odbywa się w sposób znany z eksploratorów plików w systemach operacyjnych. Kliknięcie na katalog powoduje wyświetlenie jego zawartości, kliknięcie na plik powoduje jego wyświetlenie (jeśli jest plikiem tekstowym, a nie binarnym).

Pliki zawierające kod źródłowy są przed wyświetleniem formatowane. Dodawane jest podświetlenie składni dla najbardziej popularnych języków programowania.

repository_browse.png

Przeglądanie repozytorium: podgląd pliku

repository_history.png

Przeglądanie repozytorium: przegląd historii zmian pliku

System umożliwia podgląd dowolnej wersji pliku, jaka powstała w trakcie prac nad nim. Na rysunku przedstawiona jest lista wersji. Wybranie którejkolwiek konkretnej rewizji spowoduje wyświetlenie pliku tak jak na rysunku.

Oznaczenie za pomocą opcji dwóch wersji i naciśnięcie przycisku 'porównaj wybrane wersje' powoduje wyświetlenie zawartości pliku z tych dwóch wersji obok siebie, z oznaczeniem zmian, jakie się dokonały w tych plikach w międzyczasie. Elementy usunięte oznaczone są podświetleniem w kolorze czerwonym, dodane prezentowane są na niebiesko, a zmienione na zielono.

repository_diff.png

Przeglądanie repozytorium: porównanie wersji

Zadania w projekcie

Uczestnicy projektu mogą w ramach swojej grupy definiować i przydzielać sobie wzajemnie do wykonania zadania. Wykonanie tych operacji możliwe jest widoku projektu, w widoku listy projektów oraz z poziomu strony startowej.

Zadania są prostym sposobem na tworzenie list zagadnień do zrobienia, nie są widoczne dla prowadzącego projekt.

dashboard.png

Strona startowa

Dostęp do repozytorium z klienta svn

Aby zacząć pracę nad projektem należy, przy pomocy wybranego klienta, stworzyć lokalną kopię, pobierając aktualną zawartość repozytorium. Adres jakiego należy użyć jest wyświetlany na stronie projektu w sekcji 'Repozytorium'.

kwiatkk1@userver2:~$ svn co http://192.168.56.\
102/repo/AMIMP_projekt_testowy_gr3 .
A  AMIMP_projekt_testowy_gr3/media
A  AMIMP_projekt_testowy_gr3/media/css
A  AMIMP_projekt_testowy_gr3/media/css/images
A  AMIMP_projekt_testowy_gr3/media/img
A  AMIMP_projekt_testowy_gr3/media/img/neu
A  AMIMP_projekt_testowy_gr3/media/img/tango

...

Checked out revision 4.

Po tym możliwa jest regularna praca nad repozytorium: dodawanie nowych plików, tworzenie nowej wersji, pobieranie zmian.

kwiatkk1@userver2:~$ svn add dodawany_plik.js
A     dodawany_plik.js
kwiatkk1@userver2:~$ svn ci -m 'komentarz'
Adding     dodawany_plik.js
Transmitting file data .
Committed revision 5.
kwiatkk1@userver2:~$ svn up
At revision 5.

System z perspektywy wykładowcy

Jeśli użytkownik jest wykładowcą/nauczycielem, może dodawać projekty i nimi zarządzać.

Dodanie / edycja projektu

Przy dodawaniu nowego projektu wykładowca musi wypełnić podstawowe dane: jeśli projekt jest związany z systemem zewnętrznym, musi podać semestr, nazwę zajęć i sprawdzianu. Poza tym wymagane jest podanie nazwy projektu, opisu, zdefiniowanie etapów i przypisanie studentów.

project_edit.png

Formularz dodania/edycji projektu

project_edit_users.png

Zarządzanie uczestnikami projektu

Gdy projekt związany jest z systemem zewnętrznym, lista studentów przypisanych do zajęć jest pobierana automatycznie, wykładowca grupuje jedynie w zespoły. Dodatkowo wykładowca może przypisać do projektu dowolnie wybraną osobę, która jest zdefiniowana w systemie zewnętrzny i ma konto poczty wydziałowej.

Zarządzanie przydziałem do grup realizowane jest metodą 'przeciągnij i upuść': z listy dostępnych uczestników należy przeciągnąć, za pomocą wskaźnika myszy, wybranych do odpowiednich grup.

Po przejściu formularza, nowo dodawany projekt pozostaje w fazie 'szkicu'. Twórca może go jeszcze usunąć, a studenci nie mają jeszcze do niego dostępu. Gdy wykładowca opublikuje projekt i studenci uzyskają dostęp do repozytoriów, usunięcie projektu z poziomu strony jest niemożliwe. W razie potrzeby konieczna jest interwencja na poziomie bazy danych (cofnięcie projektu do stanu szkicu i wtedy usunięcie przez twórcę z poziomu strony). Powodem takiego zachowania aplikacji jest zminimalizowanie ryzyka usunięcia repozytoriów z efektem pracy studentów. Wykładowca może jednak zablokować zapis do repozytoriów (dostępne są w trybie 'tylko do odczytu').

Po dodaniu i opublikowaniu, twórca projektu, oraz każdy inny przypisany do niego jako prowadzący wykładowca, może modyfikować jego dane (w tym zmieniać przynależność poszczególnych studentów do grup, jednak nie może grup usuwać).

Przeglądanie i ocena projektu

Widok projektu z perspektywy wykładowcy różni się od widoku projektu z perspektywy studenta. Wykładowca ma podgląd na efekt prac wszystkich grup.

Może oceniać studentów indywidualnie, zgodnie z ich wkładem w pracę, bądź grupowo. Panel ocen widoczny na głównej stronie konkretnego projektu zawiera spis wszystkich uczestników projektu. Można go zawężyć do konkretnej grupy, wtedy widoczne jest również repozytorium z efektami pracy grupy.

project_manage.png

Widok projektu

project_manage_group.png

Widok grupy w projekcie

Dostęp do repozytoriów z poziomu klienta svn

Wykładowca ma dostęp do swojego indywidualnego repozytorium, w którym gromadzone są odnośniki do repozytoriów projektorych grup, które prowadzi. Umożliwia to wygodne pobieranie wszystkich projektów do oceny.

W głównym katalogu repozytorium wykładowcy tworzone są podkatalogi odpowiadające projektom:

kwiatkk1@userver2:~$ svn co http://192.168.56.102/repo-user/masteradmin --username masteradmin --ignore-externals
A  masteradmin/AMIMP_projekt_testowy
A  masteradmin/test
Checked out revision 78.

Z poziomu których wykładowca może jednym poleceniem pobrać pliki utworzone przez wszystkie grupy:

kwiatkk1@userver2:~$ cd masteradmin/test
kwiatkk1@userver2:~/masteradmin/test$ svn up

Fetching external item into 'gr1'
External at revision 0.

Fetching external item into 'gr2'
External at revision 0.

Fetching external item into 'gr3'
External at revision 0.

At revision 78.

Przejście do systemu z iSod

Wykładowca będąc zalogowany w systemie Wirtualnego Dziekanatu iSod może przejść bezpośrednio do systemu projektowego uruchamiając odnośnik przy odpowiednim sprawdzianie. Jeśli w systemie istnieje projekt skojarzony z tym sprawdzianem, zostanie on przeniesiony do podglądu tego projektu. Jeśli taki projekt nie jest jeszcze zdefiniowany, wyświetlony zostanie formularz dodawania nowego projektu.

isod_prowadzacy.png

Strona zajęć w systemie iSod z odnośnikiem do systemu projektowego


2015-09-23 06:47