[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Studia zaoczne, semestr 7

Prowadzący: dr inż. Robert Szmurło

Ćwiczenie 2

Wprowadzenie do technologii maszyn wirtualnych.

  1. Omówienie topologii sieciowej w ZETiIS (stacje robocze 225, 510, serwery: nov, edi, bel, volt)
  2. Połączenie z serwerem maszyn wirtualnych.
  3. Utworzenie własnej maszyny wirtualnej i uruchomienie systemu linux z live-CD (Knoppix)
  4. Krótkie eksperymenty z zarządzaniem procesami  ps, ps -aux, kill, kill -9, top, pstree 

  5. Wprowadzenie do podstawowego edytora systemu Unix: vi. Omówienie komend:  w, q, wq, wq!, q!, a, i, r, R, ESC, :, x, dw, dd, yy, p, v, $, ^ 


2015-09-23 06:48